Wedstrijdreglement

AQUALEX NV

AQUALEX #TurnOffThePlasticTap challenge by Von Wong

Artikel 1. Inleiding

De #TurnOffThePlasticTap Challenge is een inspirerend initiatief van de Canadese artiest en activist Benjamin Von Wong. Wij claimen dit concept niet, maar steunen het volledig om zo bij te dragen aan zijn visie en missie. Benjamin Von Wong zet zich onvermoeibaar in voor het verminderen van plasticvervuiling en het beschermen van onze oceanen en ecosystemen. Door dit initiatief te ondersteunen, willen wij helpen zijn boodschap te verspreiden en actief deel te nemen aan de strijd tegen plasticvervuiling.

Indien er iets verschijnt op sociale media kanalen of andere online communicatie, gebruik dan deze tags: @vonwong @aqualex #TurnOffThePlasticTap.

Artikel 2. Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd 'AQUALEX #TurnOffThePlasticTap challenge by Von Wong', hierna de "Wedstrijd" genoemd.

De Wedstrijd wordt georganiseerd door AQUALEX NV, met maatschappelijk adres te Nijverheidslaan 60/A, 8540 Deerlijk, België ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0822.110.137, hierna de "Organisator" genoemd.

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de Wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Wedstrijdreglement door de deelnemer.

Artikel 2. Duur

De Wedstrijd start op 29 mei 2024 om 12u00 en eindigt op 23 augustus 2024 om 12u00.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verlengen.

Artikel 3. Voorwaarden van deelname

De Wedstrijd is een spel zonder enige aankoopverplichting.

Alle natuurlijke personen mogen aan de Wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de Organisator en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd (bv. marketingbureau). Hetzelfde geldt voor de familieleden in de eerste graad van die personen en de personen die op hetzelfde adres verblijven als deze personen.

De deelnemers aan de Wedstrijd moeten hun verblijfplaats hebben binnen het volgende gebied:

België

Minderjarigen (i.e. personen die jonger zijn dan 18 jaar) kunnen enkel geldig deelnemen aan de Wedstrijd indien zij de voorafgaande toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) om deel te nemen aan de Wedstrijd. De deelname aan deze Wedstrijd impliceert deze toestemming. De Organisator heeft het recht om de schriftelijke bevestiging van deze toestemming op te vragen.

Een deelnemer kan een onbeperkt aantal keren deelnemen aan de Wedstrijd.

Artikel 4. Persoonlijke gegevens
De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen:

  • zijn of haar naam (voornaam en familienaam)
  • E-mailadres
  • Naam van de organisatie of verenging
  • Gemeente van de organisatie of verenging

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring (beschikbaar via https://www.aqualex.eu/nl/privacy-policy) van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de Organisator (zie hoger voor link).
Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.

Artikel 5. Wedstrijdverloop
Deelnemen kan via de website https://www.aqualex.eu/nl/turn-off-the-plastic-tap.

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt:

Om deel te nemen aan deze creatieve wedstrijd, dien je je voor 31 juli in te schrijven via de opgegeven link. Zodra je bent ingeschreven, download je de template van de wereldwijd erkende kunstenaar Von Wong's "Giant Plastic Tap". Deze template is beschikbaar via Gumroad en je hebt de vrijheid om een donatie te geven als ondersteuning.

Met de gedownloade template in de hand, begin je aan de officiële kartonnen versie van de 'Giant Plastic Tap'. Het is aan jou om zoveel mogelijk plastic en kartonnen afval te verzamelen en te verwerken in je ontwerp. Dit creatieve proces geeft je de kans om milieuvriendelijk en artistiek bezig te zijn.

Wanneer je jouw kunstwerk hebt voltooid, stuur je foto's van zowel het creatief proces als het eindresultaat naar het e-mailadres marketing@aqualex.eu. Hiermee verzeker je je deelname aan de wedstrijd. Bovendien kun je ervoor kiezen om jouw creatie op sociale media te delen, gebruik makend van de tags: @vonwong @aqualex #TurnOffThePlasticTap.

Je hebt tot 16 augustus de tijd om je deelname in te sturen. Na deze datum zal een professionele jury de inzendingen beoordelen en op 23 augustus het winnende kunstwerk kiezen.

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen.

Artikel 6. Aanduiding van de winnaar

Als winnaar wordt vervolgens aangeduid:
De beoordeling van de inzendingen en de aanwijzing van de winnaar of winnaars gebeurt door een professionele jury. Deze jury bestaat uit deskundigen op het gebied van kunst. Na het verstrijken van de inzendtermijn op 16 augustus, zal de jury alle ingezonden kunstwerken zorgvuldig bekijken en beoordelen. De juryleden letten hierbij op verschillende criteria, waaronder creativiteit, originaliteit en het gebruik van gerecycleerde materialen.

De winnaar wordt na het afsluiten van de Wedstrijd per e-mail op de hoogte gesteld.

Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd, verliest hij of zij haar recht op de prijs en blijft de prijs de eigendom van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduidingsmechanisme van de winnaar.

Artikel 7. Prijs

De prijs die in het kader van de Wedstrijd gewonnen kan worden is:

Jouw kunstwerk in de etalage van de AQUALEX Concept Store in Knokke, vanaf 1 september tot en met midden maart. Daarbovenop komen we langs voor een klantenverhaal en fotoshoot van jullie organisatie of vereniging die uitgelicht zal worden in de pers, op onze website en op onze sociale media kanalen.

Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv. in geld of in een andere prijs).

Artikel 8. Fraude en misbruik

AQUALEX NV houdt toezicht over het correcte verloop van de Wedstrijd.

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.

De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de Wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit Wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
Indien de deelname aan de Wedstrijd vereist dat de deelnemer een inzending (beeld, geluid,...) moet insturen, garandeert de deelnemer dat deze inzending geen inbreuk zal vormen op enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, van derden. De deelnemer garandeert aldus de toestemming te hebben bekomen van de eigenaars van de beelden of van de personen die te horen zouden zijn in of te zien zouden zijn op de inzending. De deelnemer vrijwaart de Organisator voor aanspraken van derden in dit verband.

De deelnemer gaat er bovendien mee akkoord dat zijn of haar inzending eigendom wordt van de Organisator. De deelnemer doet hierbij afstand van enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (bv. auteursrecht), op dergelijk materiaal. De deelnemer verleent het recht, onbeperkt in tijd en ruimte, aan de Organisator om de inzending te wijzigen en te gebruiken, op welke manier dan ook, zonder enige vergoeding of nieuwe voorafgaande toestemming van de deelnemer.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

  1. De Organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van de prijs en/of deelname aan de Wedstrijd.
  2. Indien de Organisator genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of te annuleren, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan zij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
  3. De Wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of verbonden met Facebook. Facebook kan bovendien op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de Wedstrijd of de daaruit voortvloeiende verzameling van persoonsgegevens door de Organisator.

Artikel 11. Contact
Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Wedstrijd terecht bij de Organisator op de volgende wijze:

Per e-mail op marketing@aqualex.eu.

De Organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de Wedstrijd.

Artikel 12. Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 13. Geschillen

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Wedstrijd of de interpretatie van dit Wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Dit Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.
***

Dit wedstrijd reglement dateert van 28 mei 2024

AQUALEX for ©Von Wong Production 2021 – www.TurnOffThePlasticTap.com