Algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden

Art. 1 Toepassingsgebied:

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkoop- en verhuurovereenkomsten en leveringen van, met en door AQUALEX, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Het enkele feit van het aanvaarden van een offerte, het sluiten van een verkoop- of verhuurovereenkomst dan wel het in ontvangst nemen van een levering, houdt de aanvaarding in door de klant van de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Art. 2 Offertes, verkoop- en huurovereenkomsten:

Offertes, verkoop- en huurovereenkomsten alsook alle overige aangegane verbintenissen vanwege AQUALEX zijn slechts bindend indien zij de handtekening bevatten van dan wel de schriftelijk goedkeuring hebben van een persoon die AQUALEX rechtsgeldig kan vertegenwoordigen.

Offertes:

Offertes zijn slechts geldig tot en met de datum zoals vermeld op de offerte. Na het verstrijken van de geldigheidstermijn kan enkel nog aan de bepalingen van desbetreffende offerte gecontracteerd worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord vanwege een persoon die AQUALEX rechtsgeldig kan vertegenwoordigen.

Alle aanbiedingen en offertes van AQUALEX zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte of de bestelbon ongewijzigd voor akkoord ondertekent en terugzendt naar AQUALEX. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot.

Huurovereenkomsten:

Huurovereenkomsten treden in werking vanaf de datum van levering dan wel van installatie voor een bepaalde duur van 60 maanden. Zij worden stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode van 60 maanden tenzij één der partijen de overeenkomst via aangetekend schrijven opzegt met een opzegtermijn van 6 maanden. Voormelde duur en opzegmodaliteiten gelden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd door toedoen van de klant, behoudt AQUALEX zich het recht voor een beëindigingsvergoeding aan te rekenen bestaande enerzijds uit de som van de gelden (huurprijzen, onderhoudsprijzen enz.) die, indien de overeenkomst niet zou zijn beëindigd, vanaf de dag van de beëindiging tot het einde van de overeenkomst verschuldigd zouden zijn en anderzijds uit 500 euro per gehuurd toestel.

Annulatie:

Ingeval de klant een bestelling annuleert, waarvoor geen voorschot werd betaald, dan is de klant een schadevergoeding verschuldigd aan AQUALEX van 30% op de volledige prijs van de bestelde goederen en diensten. Als een grotere schade wordt bewezen door AQUALEX, kan de gevorderde vergoeding hoger zijn. Ingeval de klant een bestelling annuleert waarvoor reeds een voorschot werd betaald, zal het reeds betaalde voorschot niet terugbetaald worden.

Art. 3 Installatie:

De klant is ertoe gehouden de nodige voorzieningen zoals bepaald bij overeenkomst te treffen op zijn kosten, en dit voorafgaand aan de installatie van het toestel en haar eventuele toebehoren. Indien het toestel een inbouwtoestel betreft, dan dient de klant de noodzakelijke ventilatie te voorzien in de kast en/of ruimte waar het toestel wordt geplaatst. Indien de klant heeft nagelaten voormelde voorzieningen te treffen, dan zullen deze voorzieningen door AQUALEX zelf in regie worden uitgevoerd ten laste van de klant conform de op dat moment geldende uurtarieven.

AQUALEX zal het toestel en haar eventuele toebehoren installeren op de door de klant aangeduide plaats en adres, de aansluiting op het leidingwater (enkel leidingwater) dient te worden uitgevoerd door de klant op diens verantwoordelijkheid. Het toestel en haar eventuele toebehorenkunnen niet verwijderd of verplaatst worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AQUALEX.

De klant verschaft AQUALEX toegang tot de plaats waar het toestel en haar eventuele toebehoren dienen geïnstalleerd te worden alsook wanneer onderhoudsbeurten dan wel herstellingen dienen te worden verricht.

Opgegeven installatietermijnen zijn enkel benaderend. Een eventuele vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding in hoofde van de klant dan wel ontbinding van rechtswege van de overeenkomst. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om de levering te laten plaatsvinden.

Art. 4 Toestel en haar eventuele toebehoren:

De klant erkent te zijn ingelicht over de kenmerken en gebruiksvoorwaarden van het toestel alsook van eventuele toebehoren zoals daar zijn een CO-2 fles. De klant erkent en aanvaardt dat enkel CO-2 flessen geleverd door AQUALEX in het toestel gebruikt mogen worden.

De klant verbindt er zich toe het toestel en haar eventuele toebehoren:

 • niet te gebruiken voor andere doeleinden dan diegene waarvoor ze zijn voorzien;
 • te gebruiken als een goede huisvader;
 • te gebruiken volgens de instructies van AQUALEX, o.a. dient het toestel en haar eventuele toebehoren:
 • onderhouden te worden; reinigen van lekbak, kap, afvoer,… bij kranen, reinigen van het tappunt, …
 • zuiver en hygiënisch gehouden te worden;
 • tegen zonlicht, andere warmtebronnen en stof beschermd te worden;
 • binnenskamers gehouden te worden;
 • regelmatig te worden gecontroleerd op haar goede werking via de daarvoor voorziene parameters zodat onnodige schade wordt voorkomen. Desgevallend brengt de klant AQUALEX hiervan onmiddellijk op de hoogte. Zowel in geval van huur als aankoop neemt AQUALEX in geen geval schade door kalk op zich. Schade door kalk is nooit inbegrepen in het onderhoud.

Indien een herstelling of vervanging van het toestel en haar eventuele toebehoren noodzakelijk blijkt door nalatigheid of misbruik door de klant, is de klant hiervoor verantwoordelijk en staat hij in voor alle herstel- en vervangingskosten die hieruit voortvloeien. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen en/of herstellingen aan het toestel uit te voeren dan wel te laten uitvoeren, en de klant duidt hiervoor uitsluitend AQUALEX aan.

Indien het toestel en haar eventuele toebehoren gekocht worden, blijven deze eigendom van AQUALEX tot de algehele betaling van het overeenstemmend factuurbedrag.

Bij aankoop van het toestel, geldt een garantie van 2 jaar na datum van aankoop tenzij de klant geen onderhouden wenst af te nemen. Deze garantie slaat niet op werkuren en transportkosten.

Indien het toestel en haar eventuele toebehoren gehuurd worden, verbindt de klant zich ertoe deze niet te verkopen, onder te verhuren, in pand te geven dan wel over te dragen en steeds aan derden desgevallend duidelijk te maken dat het toestel niet diens eigendom is. Tevens dient de klant op het einde van de huurovereenkomst, wat ook de oorzaak van de beëindiging van de overeenkomst moge zijn, het toestel en haar eventuele toebehoren aan AQUALEX terug te bezorgen in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft, met uitzondering van de normale slijtage. Ten dien einde erkent de klant het toestel en haar eventuele toebehoren te hebben onderzocht en in perfecte staat bevonden te hebben.

Indien het toestel als toebehoren een CO-2 fles heeft, dan verkrijgt de klant hierop een gebruiksrecht tot zolang de overeenkomst met AQUALEX ter zake loopt. De klant dient hiervoor een éénmalige vergoeding te betalen waarvan de prijs bij overeenkomst is bepaald, en dit binnen de 10 dagen na verzoek daartoe door A qualex . Deze éénmalige vergoeding kan in geen geval aanzien worden als een voorschot of waarborg zoals omschreven in artikel 7 van onderhavige algemene voorwaarden, zij behoort AQUALEX toe ook indien het gebruiksrecht eindigt. Tevens kan de klant op deze CO-2 fles geen enkel eigendomsrecht claimen.

Art. 5 Risico-overdracht:

Van zodra en zolang het toestel en haar eventuele toebehoren in het bezit zijn van de klant, draagt hij het risico van diefstal, verlies of beschadiging. Desgevallend brengt de klant AQUALEX hiervan onmiddellijk op de hoogte. De klant staat in voor de geleden schade in hoofde van AQUALEX.

Art. 6 Prijzen en lasten:

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Huurprijzen worden geïndexeerd op de verjaardag van de facturatieperiode in functie van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de formule:

(basishuurprijs x nieuw indexcijfer)/aanvangsindexcijfer

 • Basishuurprijs is de overeengekomen huurprijs.
 • Nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst ter zake.
 • Aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst ter zake is afgesloten.

Onderhoudsprijzen worden bij overeenkomst bepaald dan wel via de bestelbon.

De klant staat in voor het stroomverbruik en waterverbruik alsook voor alle mogelijke belastingen en andere lasten die op het toestel zouden kunnen geheven worden.

AQUALEX behoudt zich het recht om zijn prijzen op aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de 8 kalenderdagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

Art. 7 Voorschot en waarborgen:

AQUALEX behoudt zich het recht voor een voorschot en/of een waarborg te vragen m.b.t. de door haar te verrichten prestaties.

Voor particulieren: Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst, zal na elke bestelling een voorschotfactuur t.b.v. 50% van de bestelde kraan/toestel worden opgemaakt voor de particulier.
De saldofactuur met betrekking tot installatie, onderhoud, extra materiaal etc. wordt verstuurd na levering of installatie.

De klant verbindt er zich toe het voorschot en/of de waarborg te betalen binnen de 10 dagen na verzoek daartoe door AQUALEX..

Het voorschot noch de waarborg geven aanleiding tot enige intrest in hoofde van de klant.

Het voorschot wordt aanzien als zijnde een voorafgaandelijk gedeeltelijke betaling van het verschuldigde factuurbedrag. De waarborg wordt aanzien als zijnde een betaling van een geldsom tot zekerheid van de nakoming van alle verbintenissen door de klant, waar bij gebreke hieraan deze waarborg kan verrekend worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met het door de klant verschuldigde bedrag.

Bij gebrek aan betaling door de particulier van het voorschot binnen de 30 dagen na ontvangst van de voorschotfactuur, heeft de leverancier het recht om de bestelling te annuleren, waarbij de hoger vermelde schadevergoeding zal gevorderd worden.

Art. 8 Facturatie:

Alle facturen van AQUALEX zijn betaalbaar, zonder korting, binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Bij niet-tijdige betaling van een factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd ten belope van 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 50 euro, onverminderd het recht van AQUALEX om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Bij niet-tijdige betaling van een factuur worden alle nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

Herinneringskosten kunnen worden aangerekend.

Protesten van facturen dienen binnen de 15 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan AQUALEX worden overgemaakt.

Art. 9 Aansprakelijkheid:

In geen geval kan AQUALEX aansprakelijk gesteld worden, tenzij wegens opzettelijke fout. AQUALEX is als dusdanig niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

AQUALEX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt zou worden door het water afkomstig uit de waterleiding noch voor de kwaliteit van dat water.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van AQUALEX beperkt tot de door haar aan de klant gefactureerde en effectief betaalde bedragen.

Art. 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing. Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd.